Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. "Provozovatel" je společnost Berber s.r.o., IČ 056 35 586, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68587;
   2. "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Začerníme.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří anonymizace dokumentů a jejich zveřejnění v Registru smluv, která je dostupná z internetové adresy zacernime.cz;
   3. "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;
   4. "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;
   5. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;
   6. "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;
   7. "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;
   8. "Kredit" je nepeněžní jednotka, kterou je v Aplikaci možné směnit za udělení Licence;
   9. "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  1. Zobrazení tlačítka s názvem "Registrovat" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  2. Kliknutí Uživatele na tlačítko "Registrovat" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  3. Kliknutím na tlačítko "Registrovat" Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.
  4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
  3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  5. Uživatel nemá právo zřídit více než jeden bezplatný Uživatelský účet.
  6. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  7. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  8. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  9. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 4. Kredit
  1. Kredit lze dobít zaplacením libovolné peněžní částky v rozmezí definovaném v rozhraní Aplikace, a to i opakovaně.
  2. Kredit lze dobít některou z podporovaných platebních metod, které jsou v Aplikaci k dispozici. Kredit dobitý přes jednotlivé platební metody může podléhat transakčním poplatkům. Provozovatel nenese odpovědnost a následky za užití zvolené transakce, jakož ani za jejich možné zneužití.
  3. Kredit je sdílen mezi všemi Uživatelskými účty, které Uživatel vytvoří v rámci svého Uživatelského účtu.
  4. Již zakoupené Kredity není možné vrátit ani požadovat vrácení zaplacené částky nebo její části, s výjimkou odstoupení od smlouvy spotřebitelem definovaném v bodě 8.2.7 těchto VOP.
  5. V případě, že nedojde k vyčerpání Kreditu po dobu 1 roku od jeho dobití, nevyčerpaný Kredit propadá Provozovateli, tedy Uživatel není oprávněn požadovat vrácení Kreditu nebo jeho části, zaplacené částky nebo její části, reklamovat platební transakci ani čerpat služby Provozovatele oproti Kreditu.
  6. Kredit je připsán na Uživatelský účet vždy po připsání odpovídající částky na bankovní účet Poskytovatele.
  7. Kredit je strháván za každou stranu dokumentu současně s jeho nahráním do Aplikace.
  8. Kredit není strháván za dokumenty, které Aplikace nedokázala plně zpracovat při jejich nahrání do Aplikace.
  9. Uživatel má přístup k zobrazení zůstatku Kreditu po přihlášení do svého Uživatelského účtu. V případě nesrovnalostí je Uživatel oprávněn výši zůstatku Kreditu reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do 30 dní od uskutečnění reklamované transakce. Tuto reklamaci je Uživatel povinen doložit průkaznými doklady.
 5. Osobní údaje a cookies
  1. Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
  2. Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
 6. Odpovědnost za škodu
  1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 7. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 8. Povinné informace pro spotřebitele
  1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
  2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
   2. Telefonický kontakt Provozovatele je +420 736 636 531;
   3. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@zacernime.cz;
   4. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
   5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
   6. Uživateli nevznikají náklady na dodání ;
   7. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
   8. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
   9. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
   10. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
   11. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   12. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 10. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 2. 2019.
  2. VOP pro Smlouvy uzavřené v období od 16. 1. 2017 do 13. 2. 2019 jsou dostupné zde.
  3. VOP pro Smlouvy uzavřené v období od 16. 12. 2016 do 15. 1. 2017 jsou dostupné zde.
  4. VOP pro Smlouvy uzavřené v období od 27. 6. 2016 do 15. 12. 2016 jsou dostupné zde.

Souhlas se zpracováním souborů cookies

Příloha č. 1

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

K zabezpečení uživatelského obsahu, přihlašování a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Souhlas s užitím osobních údajů

Příloha č. 2

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Začerníme.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy zacernime.cz

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány :

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv obchodním zástupcem správce ;

 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou;

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

potřeby integrací s uživatelem schválenými informačními systémy třetích stran (Datové schránky, Regist smluv, spisové služby, ...) ;

 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením(užitím) výše popsané internetové aplikace