Registr smluv:
Co anonymizovat ve smlouvě

Před odesláním smlouvy do registru smluv je potřeba anonymizovat některé údaje. Poměrně přehledně o tom hovoří Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který publikovalo Ministerstvo vnitra.

Údaj Anonymizace (Ano/Ne) Komentář
Obchodní firma Ne Vždy dostupné z veřejných zdrojů (OR, ARES…)
Jednající / Zastoupená Ne Dostupné z veřejných zdrojů (OR – jednatel, prokurista), popř. bez újmy na právu na soukromí
Sídlo – právnická osoba Ne Vždy dostupné z veřejných zdrojů (OR, ARES…)
Sídlo – fyzická osoba podnikající Ano Anonymizovat, pokud je adresa sídla shodná s místem trvalého či faktického pobytu – nelze zajistit bez přístupu k ROB či ISEO – anonymizovat vždy
Bydliště fyzické osoby Ano U příjemců veřejných prostředků lze dle zákona o svobodném přístupu k informacím uvést obec bydliště (a rok narození). Co je veřejnými prostředky, je stanoveno v zákoně o finanční kontrole.
Ne Vždy dostupné z veřejných zdrojů (OR, ARES…)
DIČ Ne Vždy dostupné z veřejných zdrojů (ARES…) popř. odvoditelné od IČO
Číslo účtu Ano Anonymizovat, byť je informace dostupná z registru účtů (plátce a neplátce DPH) – pro zjednodušení a sjednocení nepublikovat vůbec
Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech smluvních / technických Ano
Ne (v případě zaměstnance, který není členem statutárního orgánu, není-li k tomu právní titul)
U osoby jednající za povinný subjekt lze zveřejnit, protože se jedná o informace vypovídající o veřejné či úřední činnosti a zásah do soukromí je minimální.
U zaměstnance dodavatele, pokud není členem statutárního orgánu, k tomu obvykle neexistuje právní titul (v úvahu přichází pouze souhlas, zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů tomu brání).
Telefon Ano Není přípustné publikovat, může vést k poškození práv osoby (stalking, …), např. mobilní čísla jsou zpravidla neveřejná
Email Ano Není přípustné publikovat, může vést k poškození práv osoby (spamming, …), např. emaily jsou zpravidla neveřejné
Identifikátor datové schránky Ne Bez újmy na právu na soukromí, veřejně dostupný údaj.
Kontextově vyhledané údaje sub hlavička určené k anonymizaci Ano Týká se pouze dat, která byla anonymizovaná v hlavičce. Zavést v hlavičce zkratky, nezbytné údaje soustředit do jedné části smlouvy a tu anonymizovat?
Obchodní tajemství Ano Vždy omezené, rozsah je
a) Určen ad hoc publikujícím subjektem
b) Obsažen pouze v části textu nazvaném „Obchodní tajemství“ či jinak podobně
c) Kontextově vyhledáno a manuálně anonymizováno
Podpis jednajících osob Ano Vždy anonymizováno – obdobně podpisové vzory v OR jsou v neveřejné části (nepublikované)

Takže vidíme, že anonymizovat je potřeba.
V Začerníme.cz nejen anonymizované údaje začerníte, ale i vymažete z textové vrstvy. Výsledkem jsou dokumenty připravené pro vložení do registru smluv.

Data v tabulce jsou převzata z výše uvedeného dokumentu. Zpracoval Petr Šubert